Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada.

Legalizacija objekata vrši se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).